Termeni si conditii

Termeni şi condiţii de utilizare – Politica de confidenţialitate şi protecţia datelor

Angajamentul A7TV

În furnizarea serviciului A7TV („Serviciul”), Vision Broadcast SRL o societate înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J8/1449/2018, având cod unic de înregistrare ‪39516547, cu sediul social în str Pelicanului 5, Brasov („A7TV”), se angajează să protejeze şi să respecte dreptul la viaţă privată al clienţilor săi („Clienţii”) în conformitate cu cele mai înalte standarde de etică ale industriei şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în special ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Vă rugăm să lecturaţi cu atenţie aceste reguli şi principii pentru a înţelege practicile şi viziunea noastră cu privire la confidenţialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal şi a conţinutului apelurilor şi mesajelor iniţiate sau primite de dumneavoastră prin utilizarea Serviciului.

Protecţia datelor cu caracter personal ale Clienţilor

Prezenta secţiune stabileşte regulile şi principiile pe baza cărora A7TV, în calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrărilor Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3160, colectează şi prelucrează datele cu caracter personal ale Clienţilor.

Scopul colectării şi prelucrării de date cu caracter personal ale Clienților

A7TV va colecta și prelucra datele cu caracter personal ale Clienților în următoarele scopuri:

În vederea furnizării Serviciului şi a îndeplinirii celorlalte obligaţii rezultând din contractul încheiate între A7TV şi Client, inclusiv în vederea notificării Clientului cu privire la orice modificări apărute în legătură cu Serviciul sau cu alte produse ori servicii oferite de A7TV;

În scopuri de publicitate şi marketing, cu acordul expres al Clientului.

Categorii de date colectate şi prelucrate de către A7TV

În vederea furnizării Serviciului, A7TV poate colecta şi prelucra următoarele informaţii şi date cu caracter personal ale Clienţilor, pentru scopurile mai jos arătate:

Datele pe care Clientul le furnizează prin completarea formularelor disponibile pe pagina de internet a Serviciului a7tv.rosau prin intermediul aplicației A7TV, în următoarele situaţii:

Adresă de email, nume si prenume Client, în scopul înregistrării Clientului în vederea creării unui cont personal pe pagina Serviciului, în cazul în care Clientul doreşte crearea unui asemenea cont;

Adresă de email, nume si prenume Client, la solicitarea de către Client a abonării la Serviciu sau la servicii suplimentare oferite de A7TV;

Adresă de email, nume si prenume Client, număr de telefon, la raportarea unei probleme privind funcţionarea Serviciului ori a paginii de internet a Serviciului;

Datele pe care Clientul le furnizează în cazul contactării A7TV sau a unui angajat al A7TV şi care sunt necesare în vederea furnizării Serviciului sau a îndeplinirii celorlalte obligaţii rezultând din contractul încheiat între A7TV şi Client, conform solicitării Clientului;

Date necesare în vederea efectuării sau privitoare la tranzacţiile efectuate de Client prin intermediul paginii de internet a Serviciului sau în alt mod:

date necesare pentru onorarea de către A7TV a comenzilor lansate de Client, incluzând datele de facturare, datele persoanei de contact, numărul de telefon, adresa de livrare a dispozitivelor de criptare (token) şi detalii privind dispozitivele pe care se instalează aplicaţia “A7TV”;

datele privind plata serviciului;

Date necesare pentru realizarea unor studii, în scopuri de cercetare, în vederea îmbunătăţirii permanente a Serviciului sau a dezvoltării unor servicii suplimentare, în cazul în care Clientul doreşte să furnizeze asemenea date;

Date privind accesările paginii de internet a Serviciului, incluzând datele de trafic, datele de localizare, loguri şi alte asemenea date, precum şi resursele accesate, în scopul îmbunătăţirii paginii de internet a Serviciului; fac excepţie logurile privind accesările pentru care este necesară autentificarea Clientului, care nu vor fi colectate şi prelucrate de A7TV.

A7TV nu colectează date privind apelurile sau mesajele iniţiate sau primite de Clienţi prin intermediul Serviciului, precum date de trafic, date de localizare, loguri şi alte asemenea date, cu excepţia logurilor privind erorile legate de protocolul utilizat.

Notă: În cazul în care A7TV intenționează să stocheze informații sau să obţină accesul la informația stocată în echipamentul terminal al unui abonat ori utilizator (utilizând e.g. cookies), sunt aplicabile prevederi speciale cu privire la acordul şi informarea Clientului.

Stocarea datelor cu caracter personal

Datele colectate de la Clienţi nu sunt tranferate sau stocate la o locaţie situată în afara României. Datele pot fi prelucrate de personalul A7TV sau al furnizorilor săi în vederea onorării comenzilor dumneavoastră, a efectuării plăţilor sau a furnizării de servicii suport. Prin transmiterea datelor cu caracter personal, vă daţi acceptul cu privire la acest transfer, stocarea şi prelucrarea datelor. A7TV va lua toate măsurile în mod rezonabil necesare pentru a asigura că transferul, stocarea şi prelucrarea datelor sunt efectuate în conformitate cu regulile şi principiile prevăzute în aceşti Termeni şi Condiţii.

A7TV implementează proceduri şi mecanisme de securitate stricte în vederea prevenirii accesului neautorizat la datele cu caracter personal ale Clienţilor. Toate datele furnizate de Clienţi către A7TV sunt stocate pe servere securizate. Toate tranzacţiile cu cardul sunt protejate prin criptare.

A7TV va depune toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor primite din partea Clienţilor, însă nu răspunde pentru eventuale atingeri aduse securităţii datelor respective în cursul transmiterii acestora prin internet.

În cazul în care Clientul primeşte din partea A7TV o parolă care îi permite să acceseze anumite secţiuni ale paginii de internet a Serviciului, întreaga responsabilitate pentru păstrarea confidenţialităţii acestei parole revine Clientului.

Dezvăluirea către terţi a datelor cu caracter personal ale Clienţilor

A7TV poate să dezvăluie către terţi datele cu caracter personal ale Clienţilor în următoarele situaţii:

În situaţiile în care dezvăluirea datelor este obligatorie potrivit legii;

În situaţiile în care dezvăluirea datelor este necesară în vederea îndeplinirii obligaţiilor rezultând din contractele încheiate între A7TV şi Client, în vederea protejării intereselor legitime ale A7TV sau în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii unor persoane;

În cazul încheierii operaţiunilor de prelucrare de către A7TV:

către societăţi din acelaşi grup cu A7TV sau

către alte societăţi, în cazul preluării de către acestea a unor active sau acţiuni/părţi sociale ale A7TV, situaţie în care A7TV poate să dezvăluie aceste date către societatea din acelaşi grup, respectiv către cumpărătorul respectivelor active sau acţiuni/părţi sociale, dacă prelucrările ulterioare efectuate de aceşti destinatari au scopuri similare celor în care s-a făcut prelucrarea iniţială de către A7TV.

Drepturile Clientului privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Clientul beneficiază de drepturile prevăzute prin Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special de:

dreptul de acces la date;

dreptul de intervenţie asupra datelor;

dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl vizează;

dreptul de a solicita ștergerea datelor;

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

dreptul de a se adresa justiţiei; și

orice alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, Clientul se poate adresa departamentului Suport din cadrul A7TV, prin e-mail la următoarea adresă contact@A7TV.ro, fax/telefon

De asemeni, Clientul poate refuza furnizarea datelor sale cu caracter personal către A7TV. Refuzul Clientului de a furniza astfel de date poate duce la imposibilitatea A7TV de a furniza Serviciul.

Confidenţialitatea comunicărilor Clienţilor

Prezenta secţiune stabileşte regulile şi principiile pe baza cărora A7TV asigură confidenţialitatea conţinutului apelurilor şi mesajelor iniţiate sau primite de Clienţi prin intermediul Serviciului („Comunicări”).

Asigurarea confidenţialităţii comunicărilor

A7TV implementează proceduri şi mecanisme de securitate stricte în vederea prevenirii accesului neautorizat la conţinutul comunicărilor efectuate de Clienţi prin utilizarea Serviciului. Serviciul permite criptarea comunicaţiilor Clienţilor prin intermediul unei chei generate în cursul procesului de autentificare a dispozitivelor mobile. Atât în cazul apelurilor, cât şi al mesajelor, este generată o cheie criptografică unică pentru fiecare apel/mesaj, care este transmisă direct între cei doi utilizatori şi care este distrusă pentru ambele dispozitive mobile după încheierea apelului/ștergerea mesajului. Mesajele SMS sunt criptate permanent, atât pe durata tranzitului, cât şi pe dispozitivele mobile ale celor doi utilizatori. Utilizatorul poate programa păstrarea mesajelor pentru o anumită durată predefinită. Ştergerea mesajului face imposibilă recuperarea acestuia.

A7TV nu are acces la conţinutul apelurilor sau al mesajelor iniţiate sau primite de Clienţi prin intermediul Serviciului, nu colectează şi nu stochează date referitoare la respectivul conţinut.

A7TV depune toate eforturile pentru a asigura confidenţialitatea comunicărilor Clienţilor prin intermediul Serviciului, în limitele obligaţiilor legale care îi revin. A7TV nu răspunde pentru eventuale atingeri aduse confidenţialităţii comunicărilor Clienţilor prin practici ilegale ale unor terţi care presupun acţiuni asupra dispozitivelor utilizate de Clienţi sau supravegherea ori interceptarea ambientală a comunicărilor.

În cazul în care Clientul primeşte din partea A7TV o parolă care îi permite să acceseze dispozitivul de criptare (token), întreaga responsabilitate pentru păstrarea confidenţialităţii acestei parole revine Clientului.

Răspunderea şi obligaţiile A7TV în cazul unor activităţi nelegale sau aparent nelegale ale Clienţilor

A7TV nu răspunde pentru actele sau faptele Clienţilor săvârşite prin, rezultate din sau aflate în legătură cu apelurile sau mesajele iniţiate sau primite de Clienţi prin intermediul Serviciului.

În cazul în care ia cunoştinţă, pe orice cale, despre implicarea Clienţilor, prin utilizarea Serviciului, în activităţi cu aparenţă nelegală sau în furnizarea unor informaţii cu aparenţă nelegală, A7TV va informa de îndată autorităţile publice competente şi va lua toate măsurile rezonabile în vederea nealterării informaţiilor respective.

A7TV va întrerupe furnizarea Serviciului către anumiţi utilizatori, temporar sau permanent, dacă măsura a fost dispusă de o autoritate a administraţiei publice sau de o instanţă de judecată.

Modificări ale Termenilor şi Condiţiilor

Orice modificări ale acestor Termeni şi Condiţii vor fi postate pe pagina de internet a Serviciului, în secţiunea dedicată acestora, şi, acolo unde este cazul, vor fi notificate Clienţilor prin e-mail. Orice întrebări, comentarii sau sugestii pe marginea acestor Termeni şi Condiţii sunt binevenite, sens în care vă rugăm să ne contactaţi pe adresa contact@A7TV.ro.